advocaten Snoeks, Kehrens en Zonnenberg

HULP BIJ DIVERSE FAMILIEKWESTIES


Verdeling of verrekening van het vermogen.

Of je nu in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden gehuwd bent; als je gaat scheiden moeten je vermogen en bezittingen verdeeld of verrekend worden. Het verdelen of verrekenen kan leiden tot moeilijke vraagstukken. Wij helpen je structuur aan te brengen en de juiste beslissingen te nemen. Daarbij wijzen we je op de fiscale gevolgen van je keuzes in het kader van de echtscheiding, zonodig in overleg met andere deskundigen (accountants, fiscalisten) uit ons netwerk.

Gemeenschap van goederen
Als je in gemeenschap van goederen gehuwd bent, moeten de bezittingen en schulden in beginsel bij helfte verdeeld worden. Is er een erfenis of een schenking ontvangen en is daar een zogenaamde uitsluitingsclausule aan verbonden? Als dat het geval is, blijft deze erfenis of schenking in beginsel buiten de gemeenschap.

Verdelen lijkt eenvoudiger dan het is. Er kan verschil van mening zijn over bijvoorbeeld de waarde van de woning of andere bezittingen, over de peildatum (de datum die wordt aangehouden voor de verdeling van het vermogen en over tijdens het huwelijk verkregen schenkingen of erfenissen die met het gemeenschappelijke vermogen zijn vermengd.
Ook kan er discussie ontstaan over wie welk deel van de lasten in verband met de gezamenlijke woning moet blijven betalen.

In overleg mag worden afgeweken van de verdeling bij helfte. Al deze aspecten komen aan de orde, wanneer we je als mediator of als advocaat gedurende de echtscheidingsprocedure bijstaan.

Huwelijkse voorwaarden
Circa 30% van de gehuwden heeft huwelijkse voorwaarden. De inhoud van de huwelijkse voorwaarden, die je ten tijde van het huwelijk bij de notaris bent overeengekomen, is bepalend voor de afwikkeling van de aanwezige bezittingen en schulden. Veelal is in de huwelijkse voorwaarden een periodiek of een finaal verrekenbeding opgenomen. We bespreken met je of dit verrekenbeding is nagekomen en wat de consequenties van het niet nakomen zijn. Ook is van belang of tijdens het huwelijk over en weer investeringen zijn gedaan in elkaars vermogen die een vergoedingsrecht met zich meebrengen. In de praktijk zien we dat het hebben van een eigen onderneming en/of de aanwezigheid van veel vermogen vaak een reden is om huwelijkse voorwaarden aan te gaan. Deze omstandigheden brengen met zich mee dat echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden complex zijn. Onze expertise komt dan extra goed van pas.