advocaten Snoeks, Kehrens en Zonnenberg

HULP BIJ DIVERSE FAMILIEKWESTIES


Kinderen: adoptie, erkenning, gezag, naamrecht, ouderschap, vervangende toestemming (waaronder verhuisproblematiek na een scheiding), zorgregeling

Erkenning
Erkenning houdt in dat je ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats, verklaart dat je juridisch vader van het kind wil zijn. Daarvoor is niet vereist dat je de biologische vader van het kind bent. De biologische vader heeft doorgaans wel voorrang ten opzichte van de ander om het kind te kunnen erkennen. Het is mogelijk om een kind voor de geboorte, direct na de geboorte of nadien op een willekeurig moment te erkennen. De moeder moet toestemming voor de erkenning geven. Als de moeder dat niet doet, kan de rechtbank worden gevraagd vervangende toestemming te verlenen voor de erkenning van het kind. Door erkenning wordt de erkenner juridisch ouder.

Gezag
Volgens de wet staan alle minderjarigen onder ouderlijk gezag. Degene die het gezag over een kind heeft, is bevoegd belangrijke beslissingen in het leven van het kind te nemen. Dat kan onder andere zijn: de schoolkeuze, toestemming voor een medische ingreep of een behandeling en de beslissing waar het kind woont.

Moeders hebben automatisch het gezag over hun kind. Als de moeder getrouwd is met de vader van het kind, krijgt de vader bij de geboorte van het kind ook automatisch het gezag. Er is dan sprake van gezamenlijk gezag.

Als de vader ongehuwd met de moeder samenwoont, kan de vader met medewerking van de moeder het gezag over het kind verkrijgen. Zij vullen dan samen een digitaal formulier in.

Van eenhoofdig gezag naar gezamenlijk naar gezamenlijk ouderlijk gezag
Als de moeder haar medewerking niet wil verlenen aan verkrijging van het gezag, dan kan vader daarvoor vervangende toestemming vragen aan de rechtbank. Dat gebeurt via een advocaat.
Of uiteindelijk het verzoek wordt toegewezen, hangt af van de omstandigheden. De belangen van het kind spelen daarbij de belangrijkste rol. Een belangrijke factor daarbij is de vraag of er geen gevaar is dat het kind “klem of verloren raakt” tussen de ouders, indien deze bijvoorbeeld door voortdurende onenigheid of conflicten geen gezamenlijk gezag kunnen uitoefenen. Indien ouders door ruzie niet tot besluiten kunnen komen over bijvoorbeeld noodzakelijke scholing of medische behandeling kan dat immers schadelijk voor het kind zijn. In de meeste gevallen laat de rechtbank zich adviseren door de Raad voor de Kinderbescherming.

Ouderschap
Juridisch moeder kan je worden doordat je een kind krijgt of een kind adopteert.
Juridisch vader word je:

 • als het kind geboren wordt terwijl je getrouwd bent met de moeder;
 • als je een kind erkent;
 • door gerechtelijke vaststelling van het vaderschap;
 • door adoptie van het kind.

Het juridisch ouderschap heeft een aantal gevolgen:

 • Er ontstaat een familieband;
 • Ouder en kind worden elkaars erfgenaam;
 • Het kind krijgt de achternaam van één van de ouders;
 • De ouder is verplicht om (financieel) voor het kind te zorgen;
 • De ouder heeft recht op omgang met het kind;
 • De ouder heeft recht op informatie over het kind;
 • De juridisch ouder geeft diens Nederlandse nationaliteit bij de geboorte van het kind door aan het kind.

Vervangende toestemming
Helaas zijn gescheiden ouders het niet altijd met elkaar eens over wat goed is voor hun kind. De ene partner wil met het kind verhuizen, terwijl de andere ouder wil dat het kind in z’n vertrouwde omgeving blijft wonen. Een van de ouders weigert toestemming te geven voor het laten behandelen van het kind door een therapeut. Een ouder werkt niet mee aan de aanvraag voor de verlenging van het paspoort van het kind of geeft geen toestemming om met het kind naar het buitenland op vakantie te gaan. Indien onderling overleg en mediation geen uitkomst bieden, kan de rechtbank om een beslissing worden gevraagd. De kinderrechter weegt af de belangen van de verzoekende ouder en de andere ouder die diens medewerking niet wil verlenen. Als de rechtbank van mening is dat het belang van het kind het meest gediend is bij datgene dat de verzoekende partij wil, treedt de uitspraak van de rechtbank in de plaats van de geweigerde toestemming van de andere ouder.

Zorgregeling
Bij een scheiding worden de afspraken over de zorg voor de kinderen vastgelegd in een ouderschapsplan. Hoe u de zorg en opvoeding concreet verdeelt, beschrijft u in een zorgregeling, deze vormt dus een onderdeel van dit ouderschapsplan. Je kunt daarbij hulp krijgen van een advocaat/ scheidingsmediator.
Als ouders samen het ouderlijk gezag over de kinderen hebben en houden na de scheiding, zoals meestal het geval is, dan noem je de afspraken over de verdeling van de zorg (omgang) na de scheiding: een zorgregeling.

In het geval ouders niet samen het gezag hebben maar wel afspraken maken over wanneer de ouder zonder gezag zijn kind ziet, spreken we over een omgangsregeling. Van een omgangsregeling spreekt men dus wanneer ouders géén gezamenlijk gezag hebben.