Slide background

HULP BIJ DIVERSE PERSONEELSKWESTIES


Veel gestelde vragen

Vraag:
Ik heb een tijdelijk arbeidscontract gesloten maar wil er tussentijds vanaf. Kan dat?

Antwoord:
Nee, een tijdelijk arbeidscontract kan niet gedurende de looptijd worden opgezegd. Dat geldt voor zowel de werkgever als de werknemer.

Het uitgangspunt is dus dat zo’n arbeidscontract volledig wordt uitgediend. Doe je dit niet, dan zal je als werkgever het loon dat verschuldigd is voor de resterende looptijd van het contract, nog aan de werknemer moeten betalen. Ook ben je mogelijk nog een aanvullende vergoeding verschuldigd. Als werknemer zul je de resterende tijd van het contract moeten uitdienen of een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan het loon dat nog verschuldigd zou zijn.

Op de hoofdregel gelden een paar uitzonderingen:
1. Opzegging tijdens de proeftijd.
2. Opzegging wegens een dringende reden.
3. Tot slot is tussentijdse opzegging mogelijk, indien schriftelijk een tussentijds opzegbeding tussen partijen is overeengekomen. In het laatste geval heeft de werkgever wel eerst toestemming van het UWV nodig. Of hij zal een ontbindingsverzoek moeten indienen bij de kantonrechter. Zomaar opzeggen zal niet gaan! De werknemer heeft geen toestemming nodig. Hij kan opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

Check van te voren de arbeidsovereenkomst. Is er een tussentijds opzegbeding opgenomen? Is dit niet het geval, dan kan je niet opzeggen. Is dit wel het geval, dan kan je als werknemer opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. In het geval van een werkgever zal je toestemming moeten hebben van het UWV of zal je een ontbindingsverzoek moeten indienen bij de kantonrechter.

Vraag:
Ik heb een relatiebeding staan in mijn arbeidsovereenkomst. Mag ik als ex-werknemer klanten bedienen die mij zelf hebben benaderd?

Antwoord
Nee. Als er een geldig relatiebeding is overeengekomen dan staat er in de meeste relatiebedingen omschreven dat je niet werkzaam mag zijn voor klanten van je ex-werkgever gedurende een bepaalde periode. Het maakt hierbij niet uit, of je hiervoor wordt benaderd door de klant, of jij zelf de klant benaderd. Je mag in beiden gevallen niet werkzaam zijn voor die klant gedurende de looptijd van het relatiebeding.

Vraag:
Kan ik een werknemer verbieden om mijn relaties te benaderen zonder dat ik een relatiebeding ben overeengekomen?

Antwoord:
Ja, maar het zal lastig worden. Als je namelijk geen concurrentie- en of relatiebeding hebt opgenomen in je arbeidsovereenkomst, dien je een beroep te doen op “onrechtmatige concurrentie”. Er gelden hiervoor echter strenge criteria zodat onrechtmatige concurrentie niet snel wordt aangenomen. Er moet sprake zijn van bijkomende bijzonder omstandigheden omdat het uitgangspunt immers is dat concurrentie in beginsel is toegestaan.

Vraag:
Moet ik een reden vermelden bij een ontslag tijdens de proeftijd?

Antwoord:
Nee, dat ben je niet verplicht. Bij een opzegging tijdens de proeftijd hoef je geen reden op te geven, tenzij de werknemer daarom vraagt. Je mag een werknemer echter niet opzeggen omdat deze ziek of zwanger is. Als dat de reden is, is sprake van een discriminatoire opzegging en dat maakt dat de opzegging zelf vernietigbaar is. Wel mag je gebruik maken van het proeftijdontslag terwijl de werknemer ziek of zwanger is.

Vraag:
Mag je bepalen dat een werknemer tijdens de periode van ouderschapsverlof op een andere locatie moet gaan werken?

Antwoord:
Nee, in principe niet. Indien je als werkgever je werknemer op een andere locatie zou willen laten werken tijdens het ouderschapsverlof moet je voldoen aan de wijzigingsbevoegdheid van de Wet arbeid en zorg. De werkgever zal een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang moeten aantonen. Bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang moet worden gedacht aan situaties waarbij de afwezigheid van de werknemer niet via de normale bedrijfsvoering kan worden opgevangen en dit ernstige consequenties heeft. Uitgangspunt is dat een werknemer gedurende het ouderschapsverlof zoveel mogelijk binnen de eigen locatie zijn eigen functie kan uitoefenen.

Vraag:
Organisaties met 50 of meer werknemers moeten een Ondernemingsraad hebben. Tellen uitzendkrachten mee voor het criterium van 50 werknemers?

Antwoord:
Ja, dat kan. Als uitzendkrachten al twee jaar werken voor de organisatie, tellen deze krachten mee voor het criterium van 50.