Slide background

HULP BIJ DIVERSE PERSONEELSKWESTIES


Transitievergoeding en overige ontslagvergoedingen

Transitievergoeding
Elke werknemer, ongeacht vast of tijdelijk contract, heeft bij ontslag na ten minste 2 jaar dienstverband recht op de wettelijke transitievergoeding.

De transitievergoeding benadrukt het belang van de overgang naar ander werk. In de vaststellingsovereenkomst (bij beëindiging van het contract), CAO of in het sociaal plan mag echter een hoger bedrag worden afgesproken. De vergoeding wordt berekend naar het aantal gewerkte jaren. Voor de eerste 10 gewerkte jaren krijg je een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Na 10 jaar krijg je een half maandsalaris per gewerkt jaar. Er geldt tot 2020 ook een overgangsregeling voor oudere werknemers. Zij krijgen als ze meer dan 10 jaar in dienst zijn voor elk jaar dat ze boven hun 50e hebben gewerkt een half maandsalaris per 6 gewerkte maanden.

Wanneer krijg je géén transitievergoeding?
• je bent jonger dan 18 jaar èn hebt minder dan 12 uur per week gewerkt;
• je wordt ontslagen als je de AOW- of pensioenleeftijd hebt bereikt of je wordt ontslagen in de periode daarna (als je hebt doorgewerkt na je AOW- of pensioenleeftijd);
• bij ontslag met wederzijds goedvinden waarbij je zelf ontslag neemt en waarbij in de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst niets is afgesproken over een vergoeding;
• je hebt ernstig verwijtbaar gehandeld als werknemer (de rechter moet dan tot het oordeel komen dat je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld).

De billijke vergoeding
De billijke vergoeding is een vorm van schadevergoeding bij een onterecht ontslag. De wet noemt een beperkt aantal gevallen waarin de rechter dit kan doen. In de gevallen waarin de wet aan de rechter toestaat om een billijke vergoeding toe te kennen, is de rechter volledig vrij de hoogte ervan naar eigen vrije inzicht te bepalen. Een billijke vergoeding kan ook bovenop de transitievergoeding worden toegekend.

De gefixeerde schadevergoeding
De gefixeerde schadevergoeding is de vergoeding waarop de werknemer op grond van de wet aanspraak heeft indien de werkgever niet de juiste opzegtermijn in acht heeft genomen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake als een arbeidscontract voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding toch tussentijds wordt opgezegd of ontbonden.

De aanzegvergoeding
Bij een arbeidscontracten voor bepaalde tijd van zes maanden of meer is de werkgever verplicht een maand van tevoren aan te geven of het arbeidscontract wel of niet zal worden verlengd en bij verlenging onder welke voorwaarden (de aanzegging). De werkgever die dit nalaat is op grond van de wet een aanzegvergoeding verschuldigd. De hoogte ervan is gelijk aan het loon over de periode dat de werkgever te laat met de aanzegging is.

Bij een voorgenomen ontslag is het raadzaam om van tevoren informatie in te winnen. Het komt uiteindelijk aan op de inschatting van risico’s en mogelijkheden. Vaak zijn er bij een aanspraak op een ontslagvergoeding meerdere mogelijkheden denkbaar.