16 May 2019

Transitievergoeding en zieke werknemers

Transitievergoeding en langdurige zieke werknemers
Wanneer een werkgever een werknemer ontslaat, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Ook wanneer dit een ontslag is na 2 jaar ziekte. Dit zorgt er nu nog voor dat werkgevers er soms voor kiezen om het dienstverband niet te beëindigen na 2 jaar ziekte maar ‘slapend’ te houden, waardoor de werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen. Rechters oordelen namelijk tot op heden verschillend of slapende dienstverbanden door de beugel kunnen. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers in ieder geval, op basis van de Regeling compensatie transitievergoeding, de transitievergoeding die zij bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer betalen terugvorderen bij het UWV. Het maakt daarbij niet uit hoe het dienstverband is beëindigd: door het UWV, de rechter of via een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015
De voorgenoemde compensatieregeling geldt zelfs met terugwerkende kracht tot het invoeren van de transitievergoeding op 1 juli 2015. Dit zal betekenen dat alle werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald wegens het ontslag van een langdurige arbeidsongeschikte werknemer, die kunnen terugkrijgen na 1 april 2020. Ze hebben op dat moment 6 maanden, dus tot 1 oktober 2020, om dit aan te vragen.

Regel als werkgever tijdig de papieren
Van belang is om als werkgever alle stukken rond het uitbetalen van de transitievergoeding goed te bewaren. Ook het ziektedossier waaruit blijkt dat de werknemer nog ziek was bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst is belangrijk. Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, zal werkgever hiertoe veelal de volgende gegevens moeten verstrekken aan het UWV:
• De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
• Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
• De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
• Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.
• Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
• Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.

Wees bewust van de beperkingen inzake de hoogte van compensatie
De vergoedingsregeling bevat een aantal beperkingen voor de hoogte van de compensatie die de werkgever krijgt:
1. Er wordt niet meer compensatie verstrekt dan de hoogte van de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de periode van verplichte loondoorbetaling eindigt. Werkgevers die hebben gekozen voor een ‘slapend’ dienstverband komen met deze regel bedrogen uit. De transitievergoeding over de periode vanaf de beëindiging van de loondoorbetalingsverplichting tot het einde van het dienstverband van de werknemer komt voor rekening van werkgever.
2. De compensatie zal niet meer bedragen dan het bedrag van het betaalde brutoloon tijdens de ziekte van de werknemer (dus exclusief werkgeverslasten).
3. Een eventuele periode van een verlengde loondoorbetalingsplicht vanwege een opgelegde loonsanctie wordt niet meegenomen bij de berekening van de compensatiehoogte.

Agendeer alvast
Indien je als werkgever sinds 1 juli 2015 één of meer arbeidsovereenkomsten hebt beëindigd wegens de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer of indien voorzienbaar is dat de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op afzienbare termijn beëindigd zal worden, is het raadzaam om de aanvraag voor compensatie nu alvast te agenderen en de hiervoor benodigde bescheiden te verzamelen en goed te bewaren. Zo kun je de aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding tijdig en compleet indienen.