30 November 2017

Eindejaarstip voor werkgevers: betaal indien mogelijk overwerkuren nog voor 1 januari 2018 uit!

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag aangepast. Een werknemer heeft vanaf dat moment recht op een vakantietoeslag van minimaal 8% van het loon. Vanaf 1 januari 2018 valt onder het begrip loon ook het overwerk.

Er zijn een aantal uitzonderingen:

  1. Tot 1 januari 2019 is het mogelijk overuren te compenseren door middel van tijd-voor-tijd. De werknemer moet hiermee dan wel schriftelijk hebben ingestemd. Compensatie in tijd-voor-tijd moet in beginsel plaatsvinden voor 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de overuren zijn verricht;
  2. Bij CAO mag afgeweken worden van de verplichting om over het loon (inclusief overuren) vakantietoeslag te betalen;
  3. Met werknemers die meer dan drie keer het minimumloon verdienen kan schriftelijk afgesproken worden dat zij over het meerdere geen recht op vakantietoeslag hebben;
  4. Met werknemers met een hoog loon is het mogelijk schriftelijk af te spreken dat een vergoeding voor overwerk geacht wordt inbegrepen te zijn in het loon.

Afwijken van de vakantietoeslag is alleen toegestaan indien dit in een toepasselijke CAO is geregeld. Wanneer dus niet bij CAO is afgeweken, geldt vanaf 1 januari 2018 dat overwerk onder het begrip loon valt en er dus vakantiegeld over verschuldigd is.

Geen overgangsregeling
Er is geen overgangsregeling getroffen voor overwerkuren die zijn opgebouwd voor 1 januari 2018. Indien de uitzonderingen niet van toepassing zijn, is het voor een werkgever belangrijk om ervoor te zorgen dat voor 31 december 2017 alle overuren zijn uitbetaald of opgenomen. Bij uitbetaling na 1 januari 2018, ook al zijn de uren opgebouwd voor 2018, moet er immers vakantietoeslag over het overwerk worden betaald.

Tips voor de praktijk
Indien geen CAO van toepassing is, is ons advies om te bekijken of het mogelijk is om de openstaande overwerkuren in 2017 voor 1 januari 2018 uit te betalen of te laten opnemen. Tenslotte, probeer zoveel als mogelijk schriftelijk afwijkende afspraken met je individuele werknemers te maken.

Wil je hier meer over weten? Stel dan gerust je vraag aan onze arbeidsrechtsadvocaten Anja van Dijck en Anne Zonnenberg via T: 0499-379111.